Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Open Oproep om Leuvense ring te hertekenen

Om de stad aangenaam te houden en de leefkwaliteit te verbeteren, willen de Stad Leuven en het AWV de Leuvense ring – de R23 – grondig te hertekenen. “De stad streeft naar een totaalconcept, dat zowel verkeerstechnische als landschappelijke aspecten integreert en waarin mobiliteit, open ruimte, groen en erfgoed harmonieus samenkomen”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. Ze lanceren met hulp van de Vlaams Bouwmeester een Open Oproep.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-24T145724.776
Tim Van de Velde

De herontwikkeling van de ring rond Leuven is niet louter een mobiliteitsvraagstuk, maar ook een kans om klimaatverandering aan te pakken. Kan de ring een rol spelen in een warmtenet binnen een klimaatneutrale stad? Kan het reeds aanwezige groen uitgebreid worden tot ecologische verbindingen die dwars door de stad lopen? Dergelijke vragen vormen de kern van het klimaatcontract dat Leuven eind 2023 indiende bij de Europese Commissie.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-24T145745.377
Tim Van de Velde

Een stedelijke ruimte

De ring maakt deel uit van een stedelijke ruimte omringd door diverse landschappen, gaande van de getuigenheuvel met Gasthuisberg op de top, over de Dijlevallei, tot de industriezone langs de Vaart. Binnen de ring bevinden zich grote stadsvoorzieningen, zoals kerken, scholen, een sportcomplex en zelfs een gevangenis. Ook vormt hij het decor voor recente stadsvernieuwingsprojecten, zoals de Vaartkom, de stationsomgeving, of de Philipssite. Ook in de toekomst blijft de ring de drager van de stadsvernieuwing. Daarom is er nood aan een duidelijk stedenbouwkundig kader.


Ontwerp zonder titel - 2024-01-24T145826.393
Tim Van de Velde

“De ring fungeert niet enkel als doorgangsroute, maar ook als verblijfsplek. Om de leefkwaliteit te verbeteren, moet de herinrichting van de publieke ruimte niet alleen gericht zijn op passage, maar ook op ontmoeten, spelen, kuieren, picknicks ... De ring loopt bovendien gelijk met de tweede stadsomwalling uit 1356, die midden 19e eeuw plaatsmaakte voor nieuwe boulevards en promenades, maar nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Honderd jaar later maakten die promenades op hun beurt plaats voor de ring zoals we die vandaag kennen. Het ontwerp moet dus niet alleen de scheiding tussen binnen- en buitenstad opheffen, maar ook de historische elementen integreren en benadrukken”, besluit schepen Devlies.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-24T145808.962
Tim Van de Velde

Open Oproep en participatie

Het hertekenen van  de Leuvense ring is een complexe opgave, vereist veel creatieve ontwerpkracht en een ontwerpproces waarin de stem van diverse belanghebbenden aan bod komt: bewoners, bezoekers en andere belanghebbenden. Om dat alles te realiseren lanceren de Vlaamse overheid en stad Leuven een Open Oproep via de Vlaams Bouwmeester. De verwachting is om deze denkoefening begin 2027 af te ronden met een masterplan en startnota.


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten