Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte & Infra

Ronse: vijf oplossingen voor N60-problematiek

Na meer dan een jaar studiewerk, gesprekken met burgers en overleg met (overheids)organisaties heeft Team Rond Ronse vijf oplossingen voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in Ronse. Deze voorstellen werden op 5 maart besproken tijdens werksessies met een veertigtal belanghebbenden. “Deze eerste scopingnota is een belangrijke procedurele stap”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

Ronse: vijf oplossingen voor N60-problematiek

“We hebben alle uitdagingen en ambities voor het projectgebied grondig onderzocht”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, de projectorganisatie die samen met het Vlaamse departement Omgeving het project vormgeeft. “Daarbij hebben we ook burgers aan het woord gelaten. Tegelijkertijd hebben we gesproken met tientallen belanghebbenden en organiseerden we onze eerste drie werksessies. In deze werksessies zitten we verschillende keren per jaar samen met een veertigtal vertegenwoordigers van organisaties uit het middenveld, overheidsinstanties en actiegroepen”, aldus Struyf.

Team Rond Ronse groepeerde de inspraakreacties tot drie onderzoekspistes. “Zij vormden het onderwerp van bespreking tijdens de werksessies in december”, zegt Marijn Struyf. “De nieuwe uitgangspunten voor het wegontwerp werden hier voor de eerste keer besproken: 2X1-rijstroken en een ontwerpsnelheid van 70 km per uur.”

Op 5 maart organiseerde het team een vierde werksessie. Daarin stelden ze voor het eerst zelf oplossingen voor, vijf in totaal. Deze oplossingen zijn het resultaat van inzichten verkregen uit studiewerk en participatie:
•    Hotond-verbinding: Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt, namelijk de Berchemsesteenweg (N36) en de Doorniksesteenweg (N48). Ze worden aangevuld met een tunnel onder de Hotond en een oplossing die het centrum van Klijpe verkeersvrij maakt. Verderop wordt een aansluiting gemaakt met een zuidelijke omleidingsweg.
•    Behoud: Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed mogelijk benut. Binnen deze oplossing onderzoekt het team of minimale ingrepen een antwoord kunnen bieden op de verkeersproblematiek in Ronse. Het verkeer volgt de omleidingsweg via de Zandstraat enerzijds en de Glorieuxlaan anderzijds. Het team onderzoekt of binnen deze oplossing een flankerend beleid volstaat (bijvoorbeeld een vrachtverbod tijdens spits).
•    Reliëf: Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf. Er wordt vervolgens een tunnel gebouwd in de flank van de Hotond, onder de Wittentakkapel door. Dit alternatief sluit aan op de reservatiestrook om nadien verbinding te maken met een zuidelijke omleidingsweg.
•    Vallei: Deze oplossing bouwt voort op het voorgestelde traject van 2014. Het voorziet een tunnel en een viaduct door de Schavaart-vallei. De N60 grenst in dit voorstel zo dicht mogelijk aan het centrum en wordt maximaal ingepast in de vallei. Ook hier wordt een zuidelijke omleidingsweg voorzien.
•    Spoor: De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van Ronse wordt gebundeld en ingepast in het landschap. De nieuwe weg loopt parallel met de Ommegangstraat en volgt de zuidelijke rand van Ronse tot aan de N60.

“Deze oplossingen zijn niet finaal. We hebben ze besproken tijdens de werksessies en nemen ze mee op in de scopingnota”, zegt Marijn Struyf. Die scopingnota wordt eind april gepubliceerd en ligt twee maanden ter inzage. Tijdens die periode kan erop worden gereageerd. Dat is de volgende belangrijke procedurele stap in het project ‘Rond Ronse’. “In deze scopingnota verzamelen we de inspraakreacties op de startnota, verfijnen we de plandoelstellingen en presenteren we alle oplossingen, zowel die van het studieteam als die van burgers.”

In mei en juni staan er infomarkten op het programma in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Daar geeft het team meer uitleg over de inhoud van de scopingnota. Team Rond Ronse verwerkt deze feedback in een tweede versie van de scopingnota. In deze tweede nota, die in het najaar wordt gepubliceerd, zal een eerste selectie worden gemaakt van de oplossingen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten